Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku

Oficjalna strona internetowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mokklobuck.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-04-19 08:35:12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-19 08:35:12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-19 08:35:12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-19 08:35:12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 2 wejścia znajdujące się na poziomie 0. Do szerokiego wejścia głównego prowadzi podjazd dostosowany do wózków. Drzwi otwierają się poprzez szarpnięcie za klamkę do
  siebie i trzeba je zablokować za pomocą stopki, aby się nie zamknęły. Nie mamy drzwi samo otwierających się. Wejściem od strony parkingu nie można dostać się do budynku ponieważ tutaj nie ma podjazdu a dodatkowym utrudnieniem jest wysoki krawężnik i trzy stopnie bardzo wąskich schodków;
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol główny i pomieszczenia na parterze: westybul/sala wystawowa, szatnia, sala widowiskowo-kinowa, izba pamięci Władysława Sebyły, toaleta;
 • nie ma możliwości dostępu na kondygnację -1 gdzie znajduje się sala plastyczna i świetlica Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Atol, nie ma windy ani zjazdu, prowadzą tam kręte i wąskie schody;
 • w budynku nie ma windy, pochylni ani platformy aby dostać się na kondygnację -1, gdzie znajduje się sala plastyczna i świetlica Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Atol, nie ma również takiej możliwości, aby dostać się na I piętro, gdzie mieszczą się sale: kameralna i prób, pokój dyrektora MOK i pokój księgowość. Prowadzą tam wąskie i kręte schody uniemożliwiające poruszanie się osobom z trudnościami funkcjonalnymi;
 • w budynku nie ma specjalnie wyodrębnionego stanowiska obsługi klienta/informacyjnego. Kasa i pokój instruktorów znajduje się na I piętrze, do którego prowadzą wąskie i kręte schody;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie „0” w holu głównym budynku;
 • sala widowiskowa znajduje się na poziomie „0” i nie ma miejsca wyznaczonego dla osób z ograniczoną mobilnością, nie jest także wyposażona w urządzenia do audiodeskrypcji;
 • na parkingu należącym do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku , znajdującym się z tyłu budynku w jego bezpośrednim sąsiedztwie (od strony placu targowego) – jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Naszym priorytetem jest zapewnienie równoprawnego dostępu do przestrzeni publicznej. Chcemy zachować spójność, stworzyć miejsce bez wykluczenia i nierówności społecznych czy ekonomicznych. Obecnie wiele elementów Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku stwarza bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planujemy stopniowo dostosowywać naszą przestrzeń dla wszystkich uczestników życia kulturalnego. Kadra MOK Kłobuck chce realnie działać w myśl idei społeczeństwa równych szans. Usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące jest naszym celem, gdyż zapewnienie dostępności gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie się na nowych uczestników wydarzeń kulturalnych i zwiększenie tym samym naszej rozpoznawalności. Dostosowanie budynku MOK pod względem architektonicznym do potrzeb osób z trudnościami funkcjonalnymi, poza w/w wymienionymi, to m.in. powstanie przestrzeni bezpiecznej dla petenta, w której zawsze będzie można porozmawiać z pracownikiem MOK. W tym miejscu udzielane będą wszelkie niezbędne informacje, w tym o programach skierowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.