Klauzula informacyjna

Administrator

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck

Dane kontaktowe

 1. osobiście w siedzibie jednostki;
 2. telefonicznie: 34 317 29 91;
 3. pisemnie: ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl.

Inspektor danych osobowych

W Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Mirosław Górski, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii,

podanie danych

Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku w celach:

 • prowadzenia rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • działalności promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – realizowanie zadań w interesie publicznym przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, w szczególności obowiązków wynikających z:
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej;
  • statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żadania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych, gdyż dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osobe te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczeólną sytuacją, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.