Warsztaty dla seniorów

Wczorajsze Warsztaty Rzemiosła Artystycznego dla Seniorów odbyły się w temacie zdobienia techniką decoupage.

Powstały fantastyczne kolorowe słoiki i radości cała moc. Słoiki nie zasilą zasobów spiżarni, raczej przyozdobią wnętrza pokoi. Wszystko dlatego, że ktoś zjadł owoce na dżem…

Projekt „Ocalić od zapomnienia”

Projekt „Ocalić od zapomnienia” polegać będzie na stworzeniu izby pamięci poświęconej Władysławowi Sebyle, w której zgromadzimy wszystkie pamiątki po poecie. Izba ta będzie stałym miejscem, w którym będziemy organizować uroczystości związane z postacią poety zamordowanego w Katyniu. Władysław Sebyła jest patronem naszego domu kultury, od dwunastu lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. W. Sebyły, te dwa wydarzenia tworzą uroczystą Galę Poetycką, w czasie której uczymy prawdy historycznej o zbrodni katyńskiej na przykładzie konkretnego człowieka, a także propagujemy jego twórczość jako poety, muzyka, malarza. Jest to wtedy święto poezji i sztuki w naszym domu kultury.

„Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twórczych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Sebyły, tzw. poety wyklętego, który został zamordowany w Charkowie, przez co „musiał” być zapomniany ze względu na cenzurę PRL. Po II wojnie światowej nie były drukowane i publikowane jego wiersze, nie był wspominany w szkolnym programie nauczania i kanonie lektur. Chcielibyśmy to zmienić i umożliwić mieszkańcom naszego miasta i gminy poznanie jego losów oraz jego rodziny i najbliższych, krzewić kulturę słowa, przybliżyć okres międzywojenny i wojenny dzieciom i młodzieży szkolnej, zachować tradycje patriotyczne, przypomnieć i uczyć prawdy historycznej, zachować pamięć o szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, propagować tradycje militarne i wojskowe, zbierać i kolekcjonować pamiątki, wskrzeszać tradycje lokalne, nauczać i przypominać o historii lokalnej. Ideą przewodnią naszego zadania, poprzez osobę Władysława Sebyły jest upamiętnienie polskiego dziedzictwa historyczno- literackiego i upowszechnianie dorobku kultury zwiększając tym samym jego obecność w życiu społecznym. Odpowiednio dobrane narzędzia edukacyjne: wystawa, wykłady historyczno-literackie, gra terenowa miejska, wycieczka edukacyjna, mapa przestrzenna i katalog umożliwią dokładne poznanie twórczości i życiorysu Sebyły, poznanie jego „kłobuckich losów”, poznanie lokalnej historii i tradycji.

Izba pamięci ma być nie tylko hołdem złożonym poecie, ale także miejscem gdzie będziemy poznawać historię Polski w okresie II wojny światowej oraz dzieje naszego miasta Kłobucka w tym czasie oraz w czasach PRL. Sebyła poprzez to, że został zamordowany w Charkowie musiał zostać wymazany z kart historii w PRL. Izba pamięci stanowić będzie ważne miejsce kultu i pamięci o Władysławie Sebyle i czasów w jakich żył. Będziemy w niej organizować uroczyste obchody urodzin poety (6 luty), rocznicę upamiętniające mord katyński w kwietniu każdego roku, rocznice świąt państwowych, tj. np. Dzień Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy wybuchu II wojny światowej. I właśnie to święto będzie premierą i inauguracyjną imprezą uroczystego otwarcia Izby. Zapraszać będziemy uczniów i nauczycieli szkół z gminy i powiatu kłobuckiego, a także pozostałych mieszkańców na wykłady, warsztaty, lekcje historyczne i literackie itp. Chcemy w niej zgromadzić pamiątki po poecie oraz dokumenty historii naszego miasta. Powstanie galeria fotograficzna i dokumentacyjna (w postaci witryny interaktywnej) poświęconej poecie z pamiątek przekazanych naszej instytucji przez Muzeum Literatury w Warszawie. Są to rękopisy, zdjęcia, recenzje, artykuły z prasy a także współczesne opracowania książkowe, wydane tomiki poezji. Będzie to stała ekspozycja w jednym z pomieszczeń w MOK.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: miroslaw.gorski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.