Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”

W dniu 19 listopada 2022 r. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” reprezentował Gminę Kłobuck i miasto Kłobuck w koncercie finałowym V Jesiennych Spotkań z Folklorem w Działoszynie. Do udziału w koncercie Zespół został zaproszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, który jest organizatorem odbywających się cyklicznie Jesiennych Spotkań z Folklorem.

Na scenie Działoszyńskiego Domu Kultury wraz z ZPiT „Ziemia Kłobucka” zaprezentował się Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” oraz Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa.

Celem koncertu była prezentacja folkloru ziemi łódzkiej i regionów sąsiednich. Tancerze naszego Zespołu przedstawili tańce i pieśni regionu kłobuckiego, częstochowskiego, cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz polskie tańce narodowe.

Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie, a patronatem objął je Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content