Przegląd Małych Form Folkorystycznych Przedszkoli Gminy Kłobuck 2022

Przegląd kierowany jest do dzieci z przedszkoli Gminy Kłobuck. Grupy przedszkolne biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do przedstawienia programu trwającego do 20 minut, opartego na elementach folkloru rodzimego.

Program powinien zawierać elementy tańca, śpiewu i muzyki. Zaleca się wprowadzenie scenek obyczajowych, gier i zabaw dziecięcych.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia, wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, a tym samym akceptacji regulaminu.

Prosimy o przedłożenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodami na adres organizatora lub przesłanie na adres e-mail: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 16 maja 2022 r.

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA [DOCX]

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content