Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

 • osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
 • telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
 • pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

 • prowadzenia rekrutacji i działalności promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • działalności promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – realizowanie zadań w interesie publicznym przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, w szczególności obowiązków wynikających z:
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.);
  • statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku;
  • innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 • bankom;
 • operatorom pocztowym;
 • podmiotom brakującym i archiwizującym dokumenty;
 • firmom odpowiedzialnym za obsługę techniczno-administracyjną MOK Kłobuck;
 • podmiotom świadczącym pomoc prawną;
 • dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom, w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd oraz Google LLC.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.