Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wzorem roku ubiegłego realizuje program Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej na nowy rok szkolny 2022/2023. Oferujemy nowe seanse filmowe, a tym
samym czas spędzony, z nowymi bohaterami filmowymi, wspólne poznawanie i przeżywanie
filmowych historii. Kultura filmowa, a także spotkania w kinie, dają możliwość zdobywania
kompetencji społecznych i emocjonalnych, które są dla uczniów bezcenne.

Prelekcje przed seansami, wybrane filmy, i przygotowane materiały dydaktyczne, mogą być
dla Państwa inspirującym punktem wyjścia do działań wychowawczych i pomocą w realizacji
podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie
również wzbogaci programy profilaktyczno wychowawcze szkoły.

Oferowane cykle 7 filmów dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
przybliżają społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczywistości i ich oddziaływanie zarówno na
jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem przydatne również wychowawcom, nauczycielom
języka polskiego, wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, HiS-u i historii. Cykle poruszają ważne
kwestie jak trudne relacje, samotność, czy problemy społeczne.

Cena biletu jednorazowego wynosi 8 zł, cena karnetu 42 zł (7 x 6 zł). Zapraszamy do udziału.

CYKLE FILMOWE (HARMONOGRAM)
PROPOZYCJA DLA PRZEDSZKOLI
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY I-III
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV-VI
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY VII-VIII
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content