Nasza misja

Założenia programowe

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność zgodną ze statutem placówki w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, potrzebami środowiska, zaleceniami organizatora. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z póz. zm. i nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136 z późn. zm.). Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 58/VII/2000 z dnia 16.11.2000r. wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Kłobuck , nr wpisu 2. Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku reguluje statut nadany Uchwałą Nr 220/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 05 sierpnia 2004 r./ zmieniony Uchwałą Nr 359/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017r. MOK w Kłobucku działa nieprzerwanie od 1972 roku, ma charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej, który prowadzi działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej. Nadrzędnym celem działania MOK jest kształtowanie wzorów życia kulturalnego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, realizowane poprzez prowadzenie licznych działań edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych np. koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, organizowanie konkursów np. recytatorskich, plastycznych, poetyckich, literackich, przeglądów i festiwali np. folklorystycznych, tanecznych, piosenki, wystaw plastycznych i malarskich, projekcji filmowych. Prowadzimy stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

MOK ukierunkowany jest na potrzeby lokalnej społeczności, realizuje zadania krzewienia lokalnej i polskiej kultury, tradycji, literatury, historii. Organizujemy co roku uroczyste obchody rocznic świąt państwowych. MOK jest otwarty na wszystkie przejawy współpracy i działań obywatelskich i zbiorowych, gdyż to one tworzą oraz współtworzą lokalną kulturę i zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności w tym zakresie.

Ale jednocześnie upowszechniamy to, co znane i lubiane, tworzymy a nie odtwarzamy kulturę. Stykamy się z tym co nowe i nieznane, utrzymując równowagę pomiędzy tym, co oswojone i obce, pomiędzy wartościami artystycznymi a społecznymi, pomiędzy tym co popularne i niepopularne. Staramy się tworzyć przestrzeń, w której w naszym przypadku ” wykuwa” się kulturę i w której jest ona żywa.

Misja MOK

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku od ponad 45 lat prowadzi zajęcia edukacyjne, animacyjne, organizuje imprezy kulturalne o różnym charakterze, jednakże naszą domeną są zajęcia warsztatowe. Ewaluowały one na przestrzeni tych lat, zmieniały się warunki, czasy, ludzie, instruktorzy, narzędzia działania. Mamy wypracowaną grupę odbiorców i ciągle budujemy nową, bo wiemy, że dom kultury musi być otwarty na potrzeby mieszkańców i zapraszać wszystkich do współpracy, wcielać w życie oddolne inicjatywy kulturotwórcze, samodzielne inicjatywy mieszkańców.

MOK w Kłobucku poszerza co roku swoją działalność kulturalną, odpowiadając na wyrażane przez mieszkańców zapotrzebowanie. Aktywna społeczność gwarantuje prawidłowy rozwój lokalny. Jedną z form ruchu społecznego, który powoduje, że ludzie gromadzą się i zrzeszają są wspólne działania, które pobudzają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy kulturalne mieszkańców i wyłaniają liderów. Podejmujemy  wszelkie inicjatywy, aby móc ulepszać swoją dotychczasową ofertę i dostosowywać ją do wyrażanych potrzeb lokalnej społeczności i wszystkich grup wiekowych.

Plan rozwoju

Plan rozwoju naszej instytucji zarówno w obszarze działalności kulturalnej jaki i inwestycyjnej wyznaczać będzie m. in. diagnoza potencjałów kulturotwórczych opracowana w czasie realizacji programu Narodowego Centrum Kultury pn.: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, którego MOK Kłobuck był beneficjentem a także:

 • zachowanie i podtrzymywanie dotychczasowej oferty i dbanie o jej rozwój na najwyższym poziomie;
 • rozwój inicjatyw lokalnych, społecznych i realizacja zapisów z diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Kłobucka opracowanych w czasie realizacji programu DK+ 2017: otwarcie się domu kultury na potrzeby mieszkańców, finansowanie małych grantów – kontynuacja projektu Kuźnia kulturalna jako pokłosie programu DK+/ Kuźnia kulturalna;
 • przyjęcie i realizacja trwałych efektów wynikających z udziału w programie szkoleniowym pn.: Zaproś nas do siebie 2019 tj.: budowanie oferty programowej instytucji kultury bazującej na lokalnej tożsamości i współpracy z mieszkańcami, edukacja artystyczna, fenomen, tożsamość miejsca, lokalne potencjały, mapy lokalnych zasobów, wolontariat, oferta kulturalna jako źródło animacji społecznej i tożsamości lokalnej;
 • rozwijać i wspierać Akademię Trzeciego Wieku;
 • wspierać amatorski ruch artystyczny i podnosić ich poziom.

Inwestycje/remonty

 • sala widowiskowa czyli najważniejsza inwestycja;
 • westybul czyli sala wystawowa, siedlisko kulturalnej sowy w formie kawiarenki artystycznej z regałem z książkami itp.;
 • hol i punkt informacji miejskiej;
 • sala plastyczna;
 • adaptacja piwnic

Udział w programie DK+ Inicjatywy lokalne 2017 zapoczątkował gruntowną zmianę w funkcjonowaniu domu kultury; chcemy się otworzyć na potrzeby mieszkańców i zapraszać wszystkich do współpracy uprawiając szeroko rozumianą kulturotwórczość odchodząc od organizowania jednorazowych zdarzeń artystycznych i imprez organizowanych ad hoc. Będzie to długofalowy proces, do którego wykorzystamy opracowaną diagnozę oraz potrzebę tworzenia sieci partnerstw w społeczności lokalnej. Dzięki realizacji programu w roku 2017 udało się nam wyłonić grupę mieszkańców, którzy prywatnie mają wiele interesujących pasji i zainteresowań, hobby, którymi mogą i chcą podzielić się z innymi realizując własne lokalne inicjatywy. Jesteśmy na etapie przedefiniowania roli domu kultury, który ma wspierać mieszkańców niż proponować im własne pomysły, chcemy mieć kontakt z nowymi mieszkańcami, jest to naszym kolejnym krokiem w rozwoju instytucji. Gdy się pracuje z ludźmi a nie tylko dla ludzi, chętnie oni korzystają ze stałych form naszej działalności oraz przychodzą z własnymi pomysłami na realizację działań społecznych i artystycznych. Ale to tylko jeden z elementów naszej działalności, idziemy w kierunku różnych odbiorców, różnych grup wiekowych, o różnych zamiłowaniach, różnych gustach nie rezygnując z długotrwałej pracy animacyjnej.

Nadal prowadzimy działalność edukacyjną, na bieżąco wprowadzamy korekty do naszej oferty programowej, aby odbiorcy naszych działań mogli odkryć w sobie coraz to inne potrzeby kulturalne. Zachowamy również warsztatową formę prowadzonych zajęć. Granty z programu Dom Kultury +, które zdobyliśmy w roku 2017, wymagają społecznej działalności i zaangażowania ze strony pracowników. Aby zrobić z nich jak najlepszy użytek idziemy w kierunku odbiorców i to różnych odbiorców, różnych grup wiekowych, o różnych zamiłowaniach, różnych gustach. Staramy się o pozytywny obraz domu kultury: otwartego dla członków lokalnej społeczności i zasłuchanego w potrzeby mieszkańców. Warsztatowa forma prowadzonych przez nas zajęć jest wyżej ceniona niż uczestniczenie w wydarzeniach, najbardziej ceni się możliwość samodzielnego tworzenia, dostosowania tematyki zajęć do własnych potrzeb i zainteresowania najbliższych.

Realizacja celów

Zadania w zakresie upowszechniania kultury MOK realizuje poprzez:

 • upowszechnianie plastyki i fotografii poprzez prowadzenie kółek plastycznych i rękodzielniczych, organizowanie konkursów plastycznych, udział w konkursach obcych, organizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych, plenerów malarskich, wyjazdów do galerii;
 • popularyzację literatury, poezji, teatru i recytacji poprzez prowadzenie kółek, grup teatralnych, zajęć z kultury żywego słowa, organizowanie spektakli teatralnych, widowisk poetyckich, organizowanie konkursów recytatorskich, poetyckich, literackich i przeglądów teatralnych, organizowanie warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów, organizowanie spotkań autorskich, zachęcanie do poszukiwań repertuarowych i własnej twórczości, wyjazdów do teatru, muzeum;
 • popularyzację muzyki poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, nauki śpiewu, organizację koncertów, festiwali, popisów, występów, umuzykalnienie, naukę gry na instrumentach;
 • popularyzację tańca poprzez prowadzenie zajęć tanecznych z tańca nowoczesnego i towarzyskiego, organizowanie imprez tanecznych, przeglądów, festiwali, wyjazdy i udział w przeglądach obcych;
 • popularyzację sztuki ludowej i folkloru poprzez prowadzenie zespołów śpiewaczych, zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych, kapel podwórkowych, organizowanie imprez folklorystycznych i ludowych, wyjazdy i udział w przeglądach i warsztatach obcych;
 • upowszechnianie kultury i sztuki filmowej, krzewienie edukacji i kultury filmowej poprzez organizację imprez filmowych, projekcji filmów o dużych wartościach artystycznych, seansów premier filmowych, organizowania warsztatów edukacji filmowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych zarówno tanecznych, ludowych, folklorystycznych, muzycznych, wokalnych, śpiewaczych, teatralnych, plastycznych, literackich, opieka nad młodymi talentami poprzez promowanie inicjatyw służących ich artystycznemu rozwojowi, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, technicznych i językowych a także zachęcenie ich do podejmowania nowych wyzwań, rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów, wspieranie wartościowych programów edukacyjnych, kultywowanie tradycji, wspieranie twórczości lokalnych twórców, gromadzenie materiałów dotyczących życia i twórczości artystycznej i kulturalnej na terenie działania MOK, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, lokalnych twórców kultury, wymianę doświadczeń artystycznych i nieustanne wzbogacanie repertuaru;
 • wspieranie i rozwój Akademii Trzeciego Wieku poprzez pomoc w organizacji i realizacji działań i inicjatyw służących wszelkiej aktywizacji osób w wieku emerytalnym poprzez szeroko pojmowaną edukację w obszarze aktywnego, godnego i zdrowego starzenia się, aby mogli oni prowadzić wciąż samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie, potrzeby zagospodarowania czasu wolnego osób starszych, stworzenia ciekawej oferty edukacyjnej dla osób starszych.

Prowadzone są stałe formy zajęć edukacyjnych, animacyjnych i wychowania przez sztukę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów tj.:

 • Kółko plastyczne (dla przedszkolaków, dla uczniów szkół podstawowych, średnich), Kłobucki Klub Pasjonatów Plastyki (dla dorosłych i seniorów);
 • Koło krawieckie (dla dzieci, dorosłych), Rękodzieło (dla dorosłych);
 • Koło szachowe (dla dzieci i młodzieży);
 • Kłobuckie Planszogranie (dla dzieci, młodzież, dorośli, rodzice z dziećmi);
 • Grupa teatralna aMOK (dla młodzieży i dorosłych);
 • Grupa teatralna sMOK (dla dzieci przedszkolnych i uczniów kl. I-III), teatr Nowych;
 • Dziecięcy zespół wokalny i instrumentalny (dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej);
 • Zespół śpiewaczy Kłobucczanie (dla seniorów);
 • Kłobucka Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” (dla dorosłych i seniorów);
 • Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” (dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, liceum i dorośli);
 • Grupa tańca orientalnego „Jasmin” (seniorzy);
 • Joga (dla seniorów), Zumba (dla dzieci, młodzieży i dorosłych);
 • Formacje taneczne (dla dzieci, młodzież, dorośli);
 • Klub Malucha.

W kalendarz imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOK na stałe wpisały się wydarzenia:

 • Anielska Pastorałka;
 • Koncert Kolęd i Pastorałek;
 • Finał WOŚP;
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny im. Władysława Sebyły pn.: „Łowco słów zapomniany i smutny…”;
 • Gala Poetycka im. Władysława Sebyły;
 • Festiwal Gier Planszowych;
 • Koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet;
 • Gala finałowa UAPA;
 • Międzynarodowy Dzień Teatru (spektakle teatralne amatorskich grup teatralnych działających w MOK);
 • Powiatowy Konkurs Instrumentalny pn.: „Mój ulubiony przebój”;
 • Powiatowy Festiwal Piosenki pn.: „Mój ulubiony przebój”;
 • Regionalny Konkurs Recytatorski pn.: „Wrażliwość na słowa” (eliminacje miejsko-gminne i powiatowe) Kłobuck-Częstochowa;
 • Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków Kłobuck-Boronów;
 • Międzynarodowy Dzień Tańca;
 • Ludowy Koncert Wielkanocny pn.: „Dyngusowe tańcowanie”;
 • Dzień Matki w MOK Kłobuck;
 • Dzień Dziecka w MOK/Święto Rodziny;
 • Powiatowy Plener Tatuażu pn.: „Mój urokliwy zakątek miasta”;
 • Festiwal Folklorystyczny Przedszkoli Gminy Kłobuck;
 • Dni Kłobucka;
 • Dni Długoszowskie;
 • Finał Kampanii Żonkilowe Pola Nadziei;
 • Otwarty Plener Malarski pn.: „Mosty” i „Zostań artystą”;
 • Kłobuckie Senioralia;
 • Konkurs Literacki z inicjatywy lokalnej Kuźnia Kulturalna;
 • Andrzejki w MOK-u;
 • uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości;
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Portret”;
 • Mikołajkowy Turniej Szachowy;
 • Mikołajkowy Turniej Carcassonne;
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki o Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana Długosza;
 • Wigilia Miejska pn.: „Anioł Adwentowy na Kłobuckim Rynku.

Koncerty muzyczne charytatywne:

 • Petarda;
 • Reggae jak Malina;
 • Mila i Przyjaciele,

a także warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, maratony filmowe, występy kabaretowe i spektakle teatralne w wykonaniu zawodowych artystów, zjazdy słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku.

Stworzyliśmy również ofertę imprez plenerowych, które organizujemy na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku, są to m.in.: Dzień Rodziny, Dni Kłobucka, Festiwal Bajek, Kłobucka Fest Biesiada, Mikołajki na lodowisku, Wigilia Miejska pn.: „Anioł Adwentowy na Kłobuckim Rynku, Sylwester pod gwiazdami, Kłobucki Orszak Trzech Króli, Noc Świętojańska (Zalew Zakrzew). Z imprez plenerowych korzystają całe rodziny, jest to forma spotkań towarzyskich, integracji pokoleniowej i po prostu dobrej zabawy na świeżym powietrzu.

Jako jedyna instytucja kultury w mieście, posiadamy stałą ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji, tzw. Akcja zima w MOK, Akcja Lato w mieście. Organizujemy blok zajęć rękodzielniczych, plastycznych, manualnych, rekreacyjnych, edukacji ekologicznej, warsztatów teatralnych, kulinarnych, muzycznych, karaoke, całodniowych wycieczek krajoznawczych itp. Jest to idealna propozycja dla dzieci spędzających dni wolne w domu i rozwiązanie dla pracujących rodziców, którzy nie mogą wtedy zapewnić opieki swoim dzieciom.

Staramy się, aby MOK w Kłobucku był dla wszystkich otwartą przestrzenią do zagospodarowania czasu wolnego, jednoczył i integrował ludzi wokół wydarzeń i imprez wzmacniając tym samym naszą działalność w sferze kulturalnej. W centrum zainteresowań MOK jest kultura lokalna, dostępna dla wszystkich, łącząca obywateli naszej małej ojczyzny. Działamy razem i wspieramy się wzajemnie. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasz ośrodek posiadał ciekawą i rozwijającą ofertę zajęć, konkursów oraz wydarzeń.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.