XXXIV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”

XXXIV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa” Kłobuck-Częstochowa 2023, eliminacje gminne i powiatowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku w dniach 25 i 27 kwietnia 2023 r.

Konkurs ten jest jednym z najstarszych i największych konkursów recytatorskich/mówienia scenicznego w województwie śląskim. Adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. Konkurs sprzyja pielęgnowaniu kultury języka polskiego, uczestnikom oraz ich opiekunom umożliwia integrację i wymianę doświadczeń.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powiatu kłobuckiego.

Konkurs ma charakter wieloetapowy i jest przeprowadzany na drodze kilkustopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych. Na każdym z wymienionych etapów organizatorzy wybierają łącznie maksymalnie 9 recytatorów – do trzech z każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3, 4-6, 7-8).

Jurorzy eliminacji powiatowych w Kłobucku dokonają wyboru laureatów (promocja do finału) do regionalnego etapu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w dniach 17 maja 2023 r. (klasy 1-3 i 4-6) i 18 maja 2023 r. (klasy 7-8).

Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat!

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH
REGULAMIN ELIMINACJI POWIATOWYCH
KARTA UCZESTNIKA (PDF)
KARTA UCZESTNIKA (ODT)
VADEMECUM MŁODEGO RECYTATORA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content