IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Portret” Kłobuck 2023 pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną formatu A3 lub A4 wykonaną dowolną techniką płaską, np.: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi).

Opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane.

Kategorie wiekowe:

  • I kategoria – przedszkola;
  • II kategoria – klasy I-III;
  • III kategoria – klasy IV-VI;
  • IV kategoria – klasy VII-VIII;
  • V kategoria – szkoły średnie i dorośli.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 16 stycznia 2023 r. do godziny 20:00 na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku oraz Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 lutego 2023 r. w siedzibie MOK-u.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA [ODT]
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content