Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki o Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana Długosza

Jeśli umiesz w literacki sposób opisać wydarzenie kulturalne lub masz wyobraźnię twórczą i potrafisz plastycznie oprawić takie wydarzenie tworząc kartkę kroniki to ten konkurs jest dla Ciebie!

Pomysłodawczynią II Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego o Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana Długosza jest Pani Grażyna Makles.

Wydarzenie organizowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wraz z pomysłodawczynią. Partnerem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie.

Konkurs został zgłoszony do Systemu Obsługi Kuratorium celem umieszczenia go na liście pozwalającej jego laureatom wymienianie go na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym.
Organizatorzy zwracają się z prośbą do potencjalnych uczestników konkursu do potwierdzenia w Systemie Obsługi Kuratorium swojego w nim udziału.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych, którzy tworzą dwuosobowe drużyny.

Uwaga! Szkoła może zgłosić więcej niż jedną drużynę. Osoby chętne zgłaszają swój udział w konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck; mailem: biuro2@mokklobuck.pl.

Więcej informacji udziela Grażyna Makles – telefon: 698 091 066.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24.11.2021 r.

W dniu 02.12.2021 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku rozpoczną się zmagania osób zgłoszonych do udziału w konkursie.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content