„Zaprosiowe” spotkanie

Jak włączać mieszkańców w działania kulturalne i twórczo korzystać z dziedzictwa lokalnego? Wśród 16 przedstawicieli i przedstawicielek instytucji kultury z całej Polski „Zaproś nas do siebie 2019” na Podlasiu, MOK Kłobuck reprezentowała nasza instruktorka Ania Szczepanik. Podczas trzydniowej wizyty studyjnej walory lokalności i dziedzictwa przedstawili: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Grajewskie Centrum Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku📌

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku melduje wykonanie kolejnego zaprosiowego zadania. W poniedziałek, 27 maja wspólnie odrobiliśmy pracę domową 🤓

Ale najpierw obejrzeliśmy inspirujące nagranie wykładu TEDTalks -ItayTalgam: Lead like the great conductors. Tematyka wykładu obrazowo przedstawiła nam rolę poszczególnych ogniw w zespole. Każdy z nas przedstawił swoje odczucia i spostrzeżenia. A to był dopiero początek naszego spotkania😁

Ania przedstawiła plan i cele spotkania. Wspólnie przygotowaliśmy się do burzy mózgów. Ciekawym wstępem była prezentacja zdjęć z Podlasia. Barwne opowieści Ani przeniosły nas do m.in. Wielkiej Synagogi w Tykocinie, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie oraz Grajewskiej Izby Historycznej. W ekspresowym tempie dostaliśmy obszerną dawkę informacji, inspiracji i ciekawostek. Chyba każdy z nas po cichu planuje podróż na Podlasie 🗺

Szukając fenomenu miejsca, w którym pracujemy i żyjemy postanowiliśmy działać zespołowo. Mapa naszej okolicy zapełniła się najważniejszymi i najmocniejszymi punktami, o których nie można nie wspomnieć: Rynek im. Jana Pawła II, Zalew w Zakrzewie, Skate Park, Mostek miłości, Targowisko Miejskie, Kościół św. Marcina. Podkreśliliśmy rolę najwybitniejszych osobistości związanych z naszą miejscowością: Jana Długosza, który był proboszczem naszej parafii (Konkurs o tytuł mistrza kronikarstwa im. Jana Długosza dla młodzieży), Władysław Sebyła – poeta. Nie zapomnieliśmy o aktywnych mieszkańcach, utalentowanych i kreatywnie tworzących społeczność lokalną: koło plastyczne, grupy teatralne, Kuźnia kulturalna, Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka, Kapela Podwórkowa „U Andrzeja”,Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kłobucka, zgrana grupa seniorów🕵️‍♀️

Nie zabrakło także uwag negatywnych, konstruktywnie wyszczególniających braki w naszym najbliższym otoczeniu: brak współpracy z samorządowcami, podział na MY i WY oraz Nasze i Wasze, brak edukacji kulturalnej w szkołach, sami musimy kształcić przyszłe pokolenia widzów(wyrobionych uczestników imprez kulturalnych). Największą skarbnicą wiedzy i historii o naszym mieście i okolicy jest Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka. Ich dorobek musi być bardziej wykorzystany i wysłuchany przez dzieci i młodzież np. na lekcjach historii w MOK-u? Wspólnie wskazaliśmy plusy i minusy, a także określiliśmy szanse i zagrożenia związane z możliwością wprowadzania nowych projektów do naszej działalności: czy damy radę?🤔

Co do jednego byliśmy zgodni: naszym fenomenem są duże formy sceniczne, które powstają z połączenia sił (zgranych ze sobą) wszystkich zespołów i grup artystycznych działających w MOK-u, dzięki którym nasi widzowie mogą oglądać spektakle teatralne, musicale, widowiska multimedialne. I w to idziemy!!! Czas przeznaczony na nasze spotkanie minął nam bardzo szybko. Moglibyśmy jeszcze długo dyskutować. Dobrze, że przed nami kolejne spotkania i nowe zadania do realizowania🥳

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content