„Zaproś nas do siebie” – relacja z Podlasia

Z cyklu: Ania na Podlasiu. „Zaproś nas do siebie” – jeszcze jedna relacja z Podlasia. Jak włączać mieszkańców w działania kulturalne? Jak twórczo czerpać z tożsamości i dziedzictwa lokalnego? Odpowiedzi na te pytania poszukiwało 16 przedstawicieli i przedstawicielek instytucji kultury z całej Polski.

Za nami trzydniowa wizyty studyjna w ramach projektu „Zaproś nas do siebie”. Lokalne inicjatywy oraz uroki Podlasia przedstawili: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Grajewskie Centrum Kultury.

Wizyta rozpoczęła się w Choroszczy. To starsze o ponad dwieście lat od Białegostoku miasto, z powodzeniem wykorzystuje swoje dziedzictwo w realizacji działań kulturalnych. Uczestnicy spotkali się z Przemysławem Waczyńskim dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, który wraz z zespołem Centrum zaprezentował ofertę tworzoną dla mieszkańców miasta przy ich aktywnym udziale. Ponadto Centrum wspiera i realizuje działania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Z Adamem Kamieńskim przeszliśmy ulicami Choroszczy, podpatrując działania Centrum w przestrzeni miasta.

Jak istotna jest diagnoza potrzeb w codziennej pracy instytucji kultury, dowiedzieliśmy się w Konowałach w Terenowym Centrum Kultury. Karolina Gołębiowska poprowadziła praktyczny warsztat o metodach i narzędziach diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej. Następnie udaliśmy się do Kruszewa, gdzie spotkaliśmy się z lokalnymi animatorami kultury, rozmawialiśmy o potencjale, który drzemie w sile regionu – dziedzictwie, przestrzeni, historii, ludziach oraz o sposobach jego twórczego wykorzystania.

Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, wzniesionej przez niegdyś liczną gminę żydowską, której bogatą historię przybliżył nam Dariusz Szada-Burzykowski. Obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Z Tykocina udaliśmy się do Grajewa, do Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, które zwiedziliśmy wraz z dyrektorem Tomaszem Dudzińskim oraz Renatą Kurzątkowską – kierownikiem Muzeum. Wspólnie rozmawialiśmy o wykorzystaniu produktu lokalnego
i budowania wokół niego historii łączącej społeczność lokalną, zapoznaliśmy się z ofertą warsztatową Muzeum oraz wzięliśmy udział w warsztatach pirografii.

Z Muzeum przeszliśmy do Grajewskiej Izby Historycznej, w której zwiedziliśmy sale ekspozycyjne, zapoznaliśmy się z działaniami Izby bazującymi na lokalnej historii, m.in. ścieżką historyczno-dydaktyczną „Historyczne Grajewo”. W trakcie warsztatu zastanawialiśmy się nad fenomenami naszego dziedzictwa lokalnego, wokół których moglibyśmy budować ofertę instytucji włączającą mieszkańców w działania instytucji.
Na koniec drugiego dnia odwiedziliśmy Grajewskie Centrum Kultury, które ze swoją bogatą ofertą wychodzi w przestrzeń miasta, jednocześnie angażując przy tym mieszkańców. Działania Centrum zaprezentowała Ewelina Kruszewska. Wzięliśmy także udział w warsztatach w glinie, tworzyliśmy naczynia użytkowe z wykorzystaniem inspiracji stroju ludowego Podlasia.

Trzeci dzień to wizyta w Supraślu, który słynie nie tylko z górującego nad miasteczkiem Monasteru, ale także z Teatru Wierszalin. Obejrzeliśmy spektakl „Faust. Nowa historia” powstał w oparciu o teksty Ch. Marlowe’a, A.E.F. Klingemanna i J.W. Goethego, w reżyserii Piotra Tomaszuka. Po spektaklu spotkaliśmy się z aktorami i twórcami spektaklu.
Z Supraśla udaliśmy się do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, gdzie wzięliśmy udział w etnowarsztach prowadzonych przez Krystynę Kunicką, następnie spotkaliśmy się z dyrektorem WOAKu Cezarym Mielko, który zaprezentował nam wielkowymiarowe działania Ośrodka Animacji bazujące na bogactwie dziedzictwa kulturowego Podlasia.

Wizyta studyjna na Podlasiu to dla uczestników przede wszystkim, mocny zastrzyk inspiracji do działania. Na przykładzie podlaskich instytucji kultury, uczestnicy dowiedzieli się jak aktywnie włączać mieszkańców w tworzenie wydarzeń i oferty programowej oraz jakimi metodami diagnozować potrzeby społeczności.

Tekst zapożyczony ze strony NCK. Zdjęcia: Tomasz Kaczor.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content