XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły

To już czas ogłosić konkurs poetycki – zapraszamy wszystkich chętnych i uzdolnionych poetów. Podzielcie się z nami Waszym talentem i wrażliwością.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
autorzy „po debiucie” i „debiut”, którzy ukończyli 16 lat, których obowiązuje kategoria tematyczna: inspiracja wierszem Władysława Sebyły pt.: „Poeta” oraz autorzy: dzieci i młodzież do lat 16 w kategorii tematycznej: dowolnej.

Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw wierszy: minimum 2 wiersze – maksimum 4 wiersze w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, każdy wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut” lub „po debiucie”.

Każdy zestaw prac konkursowych musi być opatrzony godłem słownym tzw. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym!). Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy umieścić w zaklejonej kopercie podpisanej tylko godłem (gdyż udział w konkursie jest anonimowy) i dołączenie do zestawu wierszy.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2021 r. do godziny 20:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck

lub na adres e-mail: biuro2@mokklobuck.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi
podczas uroczystej Gali Poetyckiej w dniu 6 lutego 2021r. – w zależności od sytuacji epidemiologicznej – stacjonarnie lub online.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI (FORMAT PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI (FORMAT ODT)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI (FORMAT PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI (FORMAT ODT)

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content