Współpraca z ROK

20 lutego Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski i Dyrektor MOK Kłobuck Olga Skwara wzięli udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami samorządów oraz ośrodków kultury z subregionu północnego województwa śląskiego zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Dyrektor Małgorzata Majer przedstawiła prezentacje podsumowujące pięć lat działalności ROK, współpracę w regionie oraz plany na przyszłość.

Dzisiejsze spotkanie stało się okazją do wspomnień, podsumowań działań 2019 roku oraz tworzenia wizji na przyszłe lata. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski otrzymał od Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Małgorzaty Majer podziękowanie za wieloletnią współpracę w zakresie promocji i popularyzacji kultury oraz edukacji kulturalnej. Dyrektor MOK Kłobuck Olga Skwara odebrała bardzo ważny certyfikat udziału w wykładach i warsztatach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Cieszymy się, że razem możemy tworzyć kulturę. Oprawę muzyczną spotkania przygotowali artyści: Agnieszka Fiuk, Marta Madejska i Krzysztof Drynda.

Musimy podkreślić, że takie spotkania są dla nas, przedstawicieli instytucji kultury, bardzo cenne. Dzięki nim integrujemy się i aktywnie współpracujemy.

Dziękujemy ROK za to ważne spotkanie i owocną współpracę!

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content