Projekt „Ocalić od zapomnienia”

Projekt „Ocalić od zapomnienia” polegać będzie na stworzeniu izby pamięci poświęconej Władysławowi Sebyle, w której zgromadzimy wszystkie pamiątki po poecie. Izba ta będzie stałym miejscem, w którym będziemy organizować uroczystości związane z postacią poety zamordowanego w Katyniu. Władysław Sebyła jest patronem naszego domu kultury, od dwunastu lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. W. Sebyły, te dwa wydarzenia tworzą uroczystą Galę Poetycką, w czasie której uczymy prawdy historycznej o zbrodni katyńskiej na przykładzie konkretnego człowieka, a także propagujemy jego twórczość jako poety, muzyka, malarza. Jest to wtedy święto poezji i sztuki w naszym domu kultury.

„Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twórczych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Sebyły, tzw. poety wyklętego, który został zamordowany w Charkowie, przez co „musiał” być zapomniany ze względu na cenzurę PRL. Po II wojnie światowej nie były drukowane i publikowane jego wiersze, nie był wspominany w szkolnym programie nauczania i kanonie lektur. Chcielibyśmy to zmienić i umożliwić mieszkańcom naszego miasta i gminy poznanie jego losów oraz jego rodziny i najbliższych, krzewić kulturę słowa, przybliżyć okres międzywojenny i wojenny dzieciom i młodzieży szkolnej, zachować tradycje patriotyczne, przypomnieć i uczyć prawdy historycznej, zachować pamięć o szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, propagować tradycje militarne i wojskowe, zbierać i kolekcjonować pamiątki, wskrzeszać tradycje lokalne, nauczać i przypominać o historii lokalnej. Ideą przewodnią naszego zadania, poprzez osobę Władysława Sebyły jest upamiętnienie polskiego dziedzictwa historyczno- literackiego i upowszechnianie dorobku kultury zwiększając tym samym jego obecność w życiu społecznym. Odpowiednio dobrane narzędzia edukacyjne: wystawa, wykłady historyczno-literackie, gra terenowa miejska, wycieczka edukacyjna, mapa przestrzenna i katalog umożliwią dokładne poznanie twórczości i życiorysu Sebyły, poznanie jego „kłobuckich losów”, poznanie lokalnej historii i tradycji.

Izba pamięci ma być nie tylko hołdem złożonym poecie, ale także miejscem gdzie będziemy poznawać historię Polski w okresie II wojny światowej oraz dzieje naszego miasta Kłobucka w tym czasie oraz w czasach PRL. Sebyła poprzez to, że został zamordowany w Charkowie musiał zostać wymazany z kart historii w PRL. Izba pamięci stanowić będzie ważne miejsce kultu i pamięci o Władysławie Sebyle i czasów w jakich żył. Będziemy w niej organizować uroczyste obchody urodzin poety (6 luty), rocznicę upamiętniające mord katyński w kwietniu każdego roku, rocznice świąt państwowych, tj. np. Dzień Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy wybuchu II wojny światowej. I właśnie to święto będzie premierą i inauguracyjną imprezą uroczystego otwarcia Izby. Zapraszać będziemy uczniów i nauczycieli szkół z gminy i powiatu kłobuckiego, a także pozostałych mieszkańców na wykłady, warsztaty, lekcje historyczne i literackie itp. Chcemy w niej zgromadzić pamiątki po poecie oraz dokumenty historii naszego miasta. Powstanie galeria fotograficzna i dokumentacyjna (w postaci witryny interaktywnej) poświęconej poecie z pamiątek przekazanych naszej instytucji przez Muzeum Literatury w Warszawie. Są to rękopisy, zdjęcia, recenzje, artykuły z prasy a także współczesne opracowania książkowe, wydane tomiki poezji. Będzie to stała ekspozycja w jednym z pomieszczeń w MOK.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content