Wznowienie działalności MOK Kłobuck

W związku z wytycznymi dotyczącymi dalszej działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie epidemii, przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury, po akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy o możliwym stopniowym, ograniczonym przywróceniu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników utrzymujemy w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci.

Zapewniając bezpieczeństwo w obiekcie umieszone zostały w widocznym miejscu środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje sanitarnohigieniczne. Prosimy w sprawach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikami oraz instruktorami MOK skorzystać z dzwonka umieszczonego przy schodach, koło Izby Pamięci Władysława Sebyły.

W przypadku odczuwania niepokojących objawów choroby zakaźnej prosimy pozostać w domu, skorzystać z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwania pogotowia ratunkowego.

Wystawa szkiców Laury Kielińskiej

Zapraszamy Państwa na wystawę „W oknie” autorstwa Laury Kielińskiej.

Wystawa >>W oknie<< jest próbą zwrócenia uwagi na poważny problem społeczny, jakim jest zwiększające się poczucie samotności wśród osób starszych. Osoby te, wyglądając przez okno, chcą w pewien sposób nawiązać łączność ze światem zewnętrznym. Jest to jednak trudne, gdyż nawet za przezroczystą szybą, często pozostają niezauważone…„.

Laura Kielińska

Wystawa prezentowana jest w oknach westybulu (taras MOK Kłobuck) od 8 czerwca do końca lipca 2020.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content