Podsumowanie diagnozy

W roku 2017 Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku był beneficjentem programu NCK DK+ Inicjatywy Lokalne 2017 pn. „Kuźnia kulturalna”. W cz. I zadania MOK przeprowadził diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego trzech grup, które mało aktywnie uczestniczą w życiu domu kultury w Kłobucku: młodzieży gimnazjalnej i licealnej, osób dorosłych 30+ oraz seniorów 60+,aby otworzyć się na potrzeby tych grup oraz wzmocnić działalność domu kultury poprzez opracowanie oferty dla tych grup.

W wyniku realizacji zadania powstał raport z diagnozy potrzeb kulturalnych, dzięki któremu udało się wyłonić przedstawicieli badanych grup, przeprowadzono 4 warsztaty diagnostyczne umożliwiające wydobycie potencjału kulturotwórczego tych właśnie grup. W badaniach udział wzięła młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku oraz Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku, seniorzy oraz dorośli 35+. Po przeprowadzonych badaniach i promocji projektu zorganizowany został konkurs na 3-7 inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez lokalnych liderów społeczności kłobuckiej. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu zespołu pracowniczego w badaniach realizowanych przez zespół badawczy, wzmocniła się wiedza pracowników MOK w Kłobucku w obszarze badań społeczności lokalnej, spróbowano i zbudowano stałą relację z instytucjami i liderami lokalnymi, którzy zaangażowali się w działania. W wyniku ogłoszonego konkursu na inicjatywę kulturalną, wyłoniono 6 inicjatyw, których zwycięzcami zostali przedstawiciele wyłonionych grup. Dużym wyzwaniem była organizacja spotkań oraz zachęcenie ludzi do wypowiadania się przed kamerą w czasie happeningów. Nasi mieszkańcy niechętnie poddawali się tego typu działaniom, woleli uczestniczyć anonimowo. Jest to sygnał na przyszłość, aby dopracować narzędzia kontaktu z mieszkańcami, zachęcić ich do wypowiedzi i bardziej otworzyć na potrzebę zgłaszania swoich uwag. Doświadczenia wyniesione z programu DK+ będą przez nas i MOK wykorzystane w przyszłości. Prowadziliśmy rozmowy i już dziś wiadomo, że podobny instrument finansowania działań oddolnych realizowany będzie w przyszłości – tak, by tworzyć kolejne okazje do współpracy ze społecznością lokalną. Wspólnie z MOK stworzyliśmy budżet obywatelski na rok 2018 w kwocie 30 tyś. zł, aby finansować lokalne inicjatywy społeczne w latach następnych.