XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły pn. „Łowco słów, zapomniany i smutny…” Kłobuck 2022

Konkurs odbywa się w trzech następujących kategoriach:

  • młodzież szkolna do lat 18 w kategorii tematycznej: dowolnej;
  • autorzy „po debiucie” – czyli autorzy po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także w wersji elektronicznej na portalach literackich;
  • autorzy „debiutujący” – czyli autorzy, których wiersze nie były dotąd publikowane według powyższych.

Dla autorów kategorii „po debiucie” i „debiut” obowiązkowe jest ukończenie 18 lat i obowiązuje kategoria tematyczna: inspiracja wierszem Władysława Sebyły pt.: „Poeta”.

Uczestnicy nadsyłają 1 zestaw wierszy: minimum 2 wiersze/maksimum 4 wiersze, każdy wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut”, „po debiucie”, „młodzież szkolna do lat 18”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.

Zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie .doc, .docx lub .odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro2@mokklobuck.pl w terminie do 23 stycznia 2022 r. do godziny 24:00.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej VI Gali Poetyckiej w dniu 6 lutego 2022 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Ogłaszamy listę laureatów tegorocznego konkursu poetyckiego – godła nagrodzonych uczestników na grafice umieszczone zostały losowo.

Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród podczas VI Gali Poetyckiej pn. „Łowco słów, zapomniany i smutny…” w rocznicę 120. urodzin naszego patrona Władysława Sebyły – 6 lutego 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.

Dziękujemy Jury w składzie: Elżbieta Wróbel, Ewelina Mika i Urszula Dawczyk-Jelonek, za szczegółową i rzetelną ocenę prac konkursowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content