Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, szkół branżowych oraz do osób dorosłych z powiatu kłobuckiego, amatorów fotografii dzikich zwierząt i ptaków czerpiących przyjemność z obcowania na łonie natury.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie ziemi kłobuckiej i okolic. Zgłoszenie fotografii konkursowej odbywa się poprzez dostarczenie wydrukowanych zdjęć w formacie A4 (21×29,7) o minimalnej rozdzielczości 595 x 842 pikseli, do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną autorską fotografię. Wraz z pracą uczestnik jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 marca 2021 roku.

Obróbka zdjęć dostarczonych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

Amatorzy fotografii będą oceniani wg. następujących kategorii:

  • I – uczniowie szkół podstawowych powiatu kłobuckiego klas I-IV;
  • II – uczniowie szkół podstawowych powiatu kłobuckiego klas V-VIII;
  • III – młodzież szkół średnich/branżowych oraz dorośli z terenu powiatu kłobuckiego.

O decyzji jury laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie wyników na stronie internetowej oraz Facebooku MOK Kłobuck do 22 marca 2021 r.

Pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu nastąpi 22 marca 2021 r. w oknie westybulu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI (PLIK PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI (PLIK ODT)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI (PLIK PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI (PLIK DOCX)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content