Izba Pamięci Władysława Sebyły

2 września br. uroczyście otwarliśmy Izbę Pamięci Władysława Sebyły „Ocalić od zapomnienia”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019” w Miejskim Ośrodku Kultury stworzyliśmy miejsce, które jest hołdem złożonym naszemu wspaniałemu poecie.

Galeria fotograficzna i dokumentacyjna poświęcona poecie, powstała z pamiątek przekazanych naszej instytucji przez Muzeum Literatury w Warszawie, będzie stałym elementem tworzącym przestrzeń kulturalną w naszym mieście. Są to rękopisy, zdjęcia, recenzje, artykuły z prasy, a także współczesne opracowania książkowe, wydane tomiki poezji.

„Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twórczych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Sebyły. W dniu otwarcia wysłuchaliśmy wykładu pani Kingi Raczyńskiej, która ciekawie przedstawiła sylwetkę poety na podstawie wspomnień jego żony. Dostaliśmy dodatkową dawkę wiedzy i ciekawostek. Wrześniowa pogoda nie pozwoliła nam wyruszyć na spacer śladami Władysława Sebyły w Kłobucku. Dzięki barwnym opowieściom pana Stefana Sitkiewicza, mogliśmy się przenieść na uliczki naszego miasta, pozostając w ciepłej i przytulnej Izbie Pamięci.

Dziękujemy za obecność Pani wicestaroście Zdzisławie Kall, Panu Burmistrzowi Jerzemu Zakrzewskiemu, Pani dyrektor biblioteki Monice Wypych, przedstawicielom Koła Historyków i Klubu Pasjonatów Plastyki, działających w MOK Kłobuck oraz mieszkańcom.

Grupa aMOK, pod kierownictwem pani Beaty Górskiej-Cieślińskiej, zadbała o część artystyczną otwarcia Izby Pamięci Władysława Sebyły. Wystąpili: Małgorzata Jankowska, Kinga Sowula, Karina Kuberska, Błażej Kozacki i Oskar Kaczmarski. Wiersz Władysława Sebyły Poeta wyrecytowała Magdalena Pietrulewicz.

Projekt opracowała i opisała Anna Szczepanik – instruktor MOK, pracą nad Izbą Pamięci zajmowali się pracownicy oraz instruktorzy: Renata Włóka, Izabela Gęsiarz-Cieplik oraz Zuzanna Rataj.

Zapraszamy do zapoznania się z nową przestrzenią edukacyjno-kulturalną w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Dowiedzmy się więcej o wspaniałym poecie Władysławie Sebyle. Będziemy starać się na bieżąco poszerzać nasze zbiory o nowe pamiątki i przedmioty z życia zasłużonego mieszkańca Kłobucka. Ocalmy od zapomnienia sylwetkę i twórczość wybitnej postaci polskiej literatury.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content